Det psykologiska kontraktets innehåll. : Mål- och prestationsstyrning ur ett motivationspsykologiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning:

Forskningen om det psykologiska kontraktet är ofta okänd i organisationer som använder sig av mål- och prestationsstyrning (Petersitzke, 2009). Denna studies syfte var att undersöka med- arbetares upplevelser av mål- och prestationsstyrning relaterad till innehållet i deras psykologiska kontrakt. Mål- och prestationsstyrning undersöktes utifrån måltydlighet och feedback respektive psykologisk empowerment. Det psykologiska kontraktets innehåll studerades utifrån löften och åtaganden samt tillit och rättvisa. Urvalet bestod av 77 personer i olika organisationer som fick besvara en webenkät. Resultatet visade samband mellan upplevelsen av måltydlighet och feedback och tilliten till arbetsgivaren liksom ett samband mellan upplevelsen av måltydlighet och feedback och arbetsgivarens löften och åtaganden. Utifrån self-determinationteorin tycktes det finnas möjligheter att genom mål- och prestationsstyrning öka samstämmigheten mellan medarbetare och arbetsgivare gällande det psykologiska kontraktets innehåll. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)