Arbete och sysselsättning för individer med psykiska funktionshinder

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Forskning har visat att gruppen individer med psykiska funktionsnedsättningar är de som står längst bort från arbetsmarknaden och att det är den grupp som har minst sysselsättning. Att arbete är en stor och betydelsefull del av en individs liv men att det ändå finns en grupp människor som står utanför är utgångspunkten i studien. Syftet med studien är att studera hur verksamheter i södra Skåne arbetar för att öka möjligheten till arbete och sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Studien syftar till att både analysera men också beskriva hur dessa verksamheter arbetar och vad de har för insatser som stödjer och hjälper till för att öka delaktighet i arbetslivet. Materialet som är inhämtat i denna studie kommer utifrån bland annat semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna är genomförda digitalt med olika verksamheter som arbetar med arbetsrelaterade frågor. Materialet från bland annat intervjuerna har jag senare analyserat. Analysen har gjort genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av studien visar att det utförs ett arbete bland verksamheterna för att öka möjlighet till sysselsättning och arbete för individer med psykisk funktionsnedsättning. Det visar även att det finns verksamheter som prioriterar denna grupp och för att de ska få bli delaktiga i arbetslivet. Resultatet visar dock att verksamheternas arbete inte är det enda som har en påverkan utan att samhällets syn spelar en stor roll. Värderingar och fördomar påverkar en stor del av denna fråga och trots det hårda arbetet från verksamheternas sida så ses personer med psykiska funktionsnedsättningar fortfarande som avvikande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)