Tillämpning av Lean-verktyg inom processindustrin : En studie inom den svenska pappersindustrin

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Fredrik Malmi; Johanna Roman; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Lean Production är ett tankesätt för att effektivisera en verksamhet med fokus på att eliminera slöseri, skapa engagemang hos medarbetare samt ständiga och systematiska förbättringar. För att genomföra detta finns ett antal Lean-verktyg som initialt tagits fram för bilindustrin vilken är en typisk verkstadsindustri och karakteriseras av diskreta produkter. Processindustrin skiljer sig från verkstadsindustrin genom sitt kontinuerliga materialflöde. Det är därför inte helt naturligt att tillämpa Lean-verktygen på processindustrin.

Rapportens syfte är att undersöka vilka av dessa verktyg som anses vara lämpliga att använda i processindustrin och då specifikt inom den svenska pappersindustrin. Det görs genom att studera redan befintlig vetenskaplig litteratur inom området Lean i processindustrin, för att sedan kategorisera de vanligaste verktygen efter lämplighet för användning inom pappersindustrin. Därefter skapas ett ramverk för hur verktygen kan implementeras i pappersindustrin. Teorin jämförs sedan med empiri som består av intervjuer genomförda vid två pappersbruk.

I teoriavsnittet beskrivs de vanligaste Lean-verktygen tillsammans med de skillnader mellan verkstadsindustrin och processindustrin som påverkar användningen av verktygen. Dessutom presenteras ett klassificeringsschema för vilka verktyg som lämpar sig för applicering på olika processindustrier. Generellt anses processindustrin inte ha kommit lika långt som verkstadsindustrin vad gäller användningen av Lean.

Fallstudierna genomfördes vid de två fabrikerna BillerudKorsnäs Frövi och Holmen Strömsbruk som tillverkar likartade kartongprodukter. Genom intervjuer med produktionsansvariga och operatörer beskrev de tillfrågade hur arbetet med resurseffektivisering såg ut på deras arbetsplats. De kommenterade också det framtagna ramverket och kategoriseringen av Lean-verktygenen.

Empirin styrker till stor utsträckning det framtagna ramverket och kategoriseringen. En av de slutsatser som dras är att de generella och konceptuella verktygen som påverkar företagskulturen och medarbetarnas inställning är lämpligast. Fallstudierna belyser också att Lean-verktygen endast utgör en liten del av ett större helhetskoncept för resurseffektivisering. Ett exempel på ett sådant koncept är World Class Manufacturing som används vid ett av bruken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)