Hur viktig är sången? : Sångens betydelse för den emotionella musikupplevelsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

Författare: Christian Wellbo; [2014]

Nyckelord: musik; sång; känslor; känslointensitet; perception;

Sammanfattning:

Musik är ett kraftfullt medium med förmåga att förmedla ett brett spektrum av känslor. Den

mänskliga rösten anses ha liknande känsloförmedlande egenskaper, vilket är väl

dokumenterat för tal, men endast ett fåtal studier har gjorts av emotionella upplevelser av den

mänskliga rösten som musikaliskt medium. I denna studie undersöktes sångens betydelse för

den emotionella upplevelsen vid musiklyssnande. Deltagarna i studien fick genomföra ett

lyssningstest, där man fick lyssna på olika versioner av 10 olika musikstycken; med sång,

utan sång och med enbart sång. Parallellt med lyssningen fick man ange upplevd känsla samt

skatta intensitet. En tydlig ökning i upplevd intensitet för de versioner som innehöll

kombinerad musik och sång kunde observeras i resultaten, och sången hade även en tendens

att förmedla skilda känslouttryck från musiken. Resultaten pekar på att sång är en stark

influens för både upplevd intensitet och upplevt känslouttryck i musiken

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)