IP-telefoni i Sverige: nuvarande situation, framtid och påverkan på traditionell telefoni

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Att beskriva den svenska operatörsmarknaden för IP-telefoni och att diskutera branschens framtida utveckling samt dess eventuella inverkan på traditionella telefonoperatörer. Metod: Det empiriska underlaget har baserats på personliga intervjuer och telefonintervjuer med dels operatörer verksamma på den svenska marknaden, dels ett flertal experter. Information har även insamlats via Internet. Teori om affärsmodeller, värdekedjor och disruptiva teknologier har använts för att analysera materialet. Slutsatser: Skillnaden när det gäller affärsmodeller och värdekedjor är störst mellan Internetaktörer och de båda andra typerna av aktörer. För att förbättra affärsmodellerna bör nätoperatörerna försöka identifiera olika kundsegment och koncentrera sig på ett eller några specifika, och inte samma som konkurrenterna. Vidare bör de intensifiera marknadsföringen av IP-telefoni som ny och revolutionerande. Slutligen bör vissa av aktörerna överväga att i högre bemärkelse låsa in kunderna. IP-telefoni har starka disruptiva drag. Den framtida utvecklingen kommer att gå ganska långsamt i början. Den stora massan kommer att märka förändringen endast genom att kostnaderna för telefonin blir lägre. För att IP-telefoni ska slå igenom med full kraft krävs en utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen, vilket kommer att ta några år. Statliga regleringar är ett annat stort hinder för utveckling. På sikt kommer IP-telefoni att användas istället för traditionell telefoni.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)