Hälsofrämjande faktorer i chefers arbetsmiljö

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Författare: Ellen Dahlström; Maria Strömbäck; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka chefers upplevelser av hälsofrämjande faktorer i sin egen arbetsmiljö och hur de inkluderar detta i sitt ledarskap. De frågeställningar som är aktuella är: Vilka hälsofrämjande faktorer upplever en chef i sin arbetsmiljö och hur överför chefen de hälsofrämjande faktorerna till medarbetarnas arbetsmiljö? Datamaterialet har samlats in genom två fokusgruppsintervjuer. Totalt deltog nio chefer i två svenska kommuner och materialet har analyserats med hjälp av en tematisk analys. Tre teman framgick av analysen: Struktur, välmående och medvetna val. Struktur menar cheferna är en förutsättning för att utföra uppdraget. Välmående hos både dem själva och deras medarbetare bidrar till upplevd hälsa och medvetna val görs för att främja sin egen och medarbetarnas hälsa. Detta görs genom ett positivt förhållningssätt hos cheferna. Studiens slutsats är att chefer upplever flera hälsofrämjande faktorer i sitt arbete. Stöd av kollegor, medarbetarnas trivsel och chefens egen hälsa är några. Avgörande för chefens upplevda hälsa är att dessa faktorer måste balansera gentemot de krav cheferna har i sitt uppdrag. De hälsofrämjande faktorer som cheferna själva upplever i sin arbetsmiljö försöker de på ett medvetet sätt överföra till medarbetarnas arbetsmiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)