Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress på akutmottagningar : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: På akutmottagningar råder en hög patientomsättning samt en snabb arbetstakt, vilket påverkar arbetssituationen för sjuksköterskorna. Sjuksköterskor på akutmottagningar drabbas i högre grad av utmattning jämfört med sjuksköterskor på andra vårdavdelningar och mottagningar, vilket är på grund av den höga arbetsbelastningen. Den höga arbetsbelastningen påverkar patientsäkerheten, omvårdnaden och sjuksköterskans välmående.  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress på akutmottagningar.  Metod: Litteraturöversikten är baserad på tolv vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats, vilka har analyserats utifrån Fribergs (2017) analysmetod. Artiklarna är hämtade från databaserna CINAHL och PubMed. Kvalitetsgranskningen av de inkluderade artiklarna genomfördes utifrån Carlsson och Eimans granskningsmallar.  Resultat: Resultatet redovisas i tre teman; förekommande stressfaktorer, konsekvenser för sjuksköterskan och patientsäkerhet samt olika strategier för att hantera arbetsrelaterad stress. Underbemanning, kommunikationsbrist och bristfälligt samarbete framkom som förekommande stressfaktorer bland sjuksköterskor på akutmottagningar. Tidsbrist resulterade i försämrad omvårdnad i och med att sjuksköterskorna inte hann med att utföra omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskorna påverkades även fysiskt och psykiskt av den arbetsrelaterade stressen. På så sätt var stöd från organisationen och samarbete av stor betydelse för hanteringen av arbetsrelaterad stress.  Slutsats: Den främsta stressfaktorn var hög arbetsbelastning, vilket resulterade i försämrad vårdkvalitet samt ohälsa hos sjuksköterskan. Stöd från organisationen var den främsta strategin för att hantera arbetsrelaterad stress. Litteraturöversiktens resultat kan ge kunskap om hur arbetsrelaterad stress på akutmottagningar kan minskas, detta genom strategier för stresshantering samt stressymtom som sjuksköterskan kan vara uppmärksam på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)