Blankning; Finns det ett samband mellan blankning och nedgång i aktiekurser?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsens titel Seminariedatum Ämne/kurs Författare Handledare Nyckelord Syfte Metod Teoretiska perspektiv Empiri Resultat Sammanfattning Blankning – Finns det ett samband mellan blankning och nedgång i aktiekurser? 5 juni 2013 FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP Nathalie Erlandsson Funke, Marie Mohmand & Victoria Zetterberg Tore Eriksson Blankning, Aktielån, Regressionsanalys, Marknadseffektivitet Studiens syfte är att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan blankning och nedgång i aktiekurser på Stockholmbörsen samt om det inte skulle föreligga ett samband, reda ut vilka förklaringarna är till de restriktioner som finns kring blankning och restriktionernas påverkan på marknaden. Uppsatsen baseras på en kvantitativ metod med deduktiv ansats och innefattar sekundära källor samt regressionsanalys, t-test och hypotesprövning. All data som har samlats in har sammanställts och bearbetats i Excel och SPSS. Studien utgår från relevant teori kring ämnet i form ekonomiska modeller och tidigare forskning. Samband mellan blankning och aktiekursnedgång utreds med hjälp av statistiska tester. Studien visar inte på något statistiskt säkerställt samband mellan blankning och aktiekursnedgång. Några av utförandena visar signifikanta resultat men inte i att aktiekursen sjunker vid ökad blankning utan istället ökar. Vidare resulterar studien i att restriktioner kring blankning existerar på grund av eventuella risker snarare än säkerställda samband och bidrar till sämre marknadseffektivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)