Dokumentation i förskolan : Ett komplext arbete för att främja barns lärande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Studiens syfte är att bidra med ökad förståelse om de utmaningar och eventuella dilemman som följer med pedagogisk dokumentation samt på vilket sätt som dokumentation i förskolan bidrar till ett utvecklande lärande. Frågeställningarna behandlade hur och varför dokumentation och pedagogisk dokumentation genomförs i förskolan, men också vilka fördelar, nackdelar och dilemman som finns beträffande dessa verktyg. Data insamlades genom kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma förskollärare. De förskollärare som intervjuades uttryckte att de numera har god kompetens beträffande hur dokumentationer kan genomföras och hur de sedan kan använda den i pedagogiskt syfte bland annat för att synliggöra barns lärande i förskolans utbildning. Studien visar också att det finns nackdelar och dilemman i dokumentationsarbetet. Den viktigaste nackdelen som lyftes fram var svårigheter att få tiden att räcka till att reflektera över alla dokumentationer som samlats in och att kunna dela sin uppmärksamhet på både dokumentation och undervisning. Dilemman som lyftes var bland annat hur man ska förhålla sig till barns integritet vid dokumentation och hur barn ska göras delaktiga i dokumentationsarbetet speciellt då det gäller små barn som ännu inte har verbalt språk, samt teknik som inte fungerar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)