Sjuksköterskan och risker för läkemedelsmissbruk

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: läkemedelsmissbruk bland sjuksköterskor tycks vara ungefär lika utbrett som iden övriga populationen, men sjuksköterkans ansvar och unika tillgång till narkotikaklassadeläkemedel i och med sitt yrke gör att läkemedelsmissbruk hos sjuksköterskor är ett problemsom bör tas på allvar. Syfte: att undersöka riskfaktorer för sjuksköterskor att hamna i ettläkemedelsmissbruk. Metod: litteraturöversikt med sammanställning av aktuell relevantforskning. Resultat: ett flertal riskfaktorer har framkommit och delats in tre huvudkategorieroch tretton underkategorier. Ett antal riskfaktorer är allmänna för populationen i stort medanandra är mer specifika för sjuksköterskors profession och arbetsförhållanden. En kombinationav stress- och sårbarhetsfaktorer kan samverka med en tillgång till läkemedel och andra yttrepåfrestningar inom yrket, som i sin tur kan leda till ett läkemedelsmissbruk. Slutsats: Ökadkunskap och fortbildning om missbruk bland sjuksköterskor skulle kunna vara en väg attminska, och förhindra, sjuksköterskors läkemedelsmissbruk. Dessutom krävs strategier inomkliniken för att identifiera sjuksköterskor som befinner sig i riskzonen, eller med ett redanaktivt missbruk. Mer forskning är nödvändig, framförallt svensk sådan, för att kunna förståproblemet i en svensk kontext och vidare utveckla möjligheterna för det preventiva arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)