Automatiskt återskapande av produktionsmiljö i lokal utvecklingsmiljö för integrationsutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

Författare: Simon Kampf; Erik Hellenberg; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Detta examensarbete har utförts på begäran av Skatteverkets IntegrationCompetency Center (ICC), som arbetar med att bygga systemintegrationeroch öppna API:er, samt tillhandahåller kompetensstöd inom integrationsutvecklingtill andra organisationer inom Skatteverket. Utvecklare på SkatteverketsICC behöver lokala utvecklingsmiljöer motsvarande de produktionsmiljöersom finns för de tjänster som exekveras i nuläget. Detta är nödvändigtför att tillåta utvecklare att utreda problem samt för att vidareutvecklasystemet. Processen för att göra detta är i nuläget tidskrävande, manuelloch komplex. Examensarbetets syfte är att undersöka om det är möjligtatt, genom automation och standardisering, minska antalet steg somkrävs för att sätta upp denna lokala utvecklingsmiljö. För att undersökadetta har först en förstudie utförts, där både tidigare arbeten i ämnesområdetoch Skatteverkets ICC:s system har utvärderats. Sedan har en prototyputvecklats som inventerar den rådande produktionsmiljön efter nödvändiginformation, för att sedan skapa en komplett utvecklingsmiljö medhjälp av den tidigare hämtade informationen. För att validera resultatethar tester utförts med användande av prototypen ställt mot det manuellatillvägagångssättet. Resultatet visar att det är möjligt att minska antalet steg som krävs för attsätta upp en lokal utvecklingsmiljö motsvarande den rådande produktionsmiljön.Det visar även på att majoriteten av de steg som sparas berorpå antalet beroenden som en tjänst innehar när dess miljö ska replikeras. Nyckelord Integrationsutveckling, EAI, Skatteverket, Eclipse, automatisering, utvecklingsmiljö,MuleSoft, Anypoint, beroenden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)