Rasism på tunnelbanan

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Rasism på tunnelbanan anses vara en problematik i samhället som genom sociala processer kan drabba tågresenärer. Problematiken kan vara oundkomlig för personer med viss etnisk tillhörighet, detta främst beroende på hur andra uppfattar ens ursprung. Syftet med denna studie är att utveckla en förståelse för hur individer beroende på deras (självdefinierade) härkomst upplever rasism på tunnelbanan i Stockholmsområdet. Detta genom ett kvantitativt tillvägagångssätt med målet att upplysa om grundorsaker till fenomenet. Studien genomförs med hjälp av en webbaserad enkätundersökning och strävar efter att redogöra för hur personer med olika etniska och kulturella bakgrunder upplever rasism på tunnelbanan. Både utifrån de (321) medverkandes perspektiv och teoretiska utgångspunkter. Undersökningen stöds av specifikt formulerade och vägledande frågeställningar för att bibehålla en röd tråd genom hela arbetet. Resultaten i undersökningen visar att rasism på tunnelbanan förekommer och kan ha en märkbar påverkan på resenärer. Det framkommer exempelvis att över 70% av tågresenärerna inom gruppen för ”stereotypiskt utländskt utseende” upplever sig vara utsatta på grund av att de ser ut att ha ursprung från ett annat land än Sverige. Ytterligare slutsatser pekar mot att individers förutsättningar i samhället kan avgöras beroende på deras biologiska kännetecken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)