"Media kan allmänt skapa identitetsproblem eftersom de gör att man vill tllhöra en viss grupp" : En studie om hur invandrare och utländska personer betraktar sig själva utifrån det som medierna konstruerar

Detta är en Magister-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Många utländska personer som flyttar till Sverige, eller som är födda i Sverige och har föräldrar som har invandrat, kan komma att uppleva någon form av identitetsproblem, det vill säga att man inte riktigt vet var man kommer ifrån eller är osäker på var man tillhör. Mitt intresse för det här ämnet har ökat alltmer efter att ha läst en del om mediernas konstruktion, om hur medierna skildrar bilden av invandrare, gränsdragningen mellan ”vi och dem”, men samtidigt som jag själv personligen upplevt det som kallas för identitetsproblem. Jag vill i denna studie knyta samman dessa två ämnen och ta reda på hur personer med utländsk bakgrund upplever och betraktar sig själva utifrån det som medierna konstruerar, och inte om hur medierna konstruerar och skildrar invandrare. Jag kan tänka mig att det här ämnet är intressant för många utländska personer som upplever, eller har upplevt, någon form av identitetsproblem. Men jag tror att även svenskar kan finna detta intressant då man lättare kan förstå det som många utländska personer upplever när de kommer till ett nytt land, vilket i sin tur kan leda till att en förförståelse och samhörighet kan komma att skapas de emellan. Som en utav mina intervjupersoner sa till mig under intervjun:

”…det finns ju många svenskar som är lite så här, de åker på semester och säger att nu vet jag hur det känns att vara invandrare. Det är en helt annan sak att leva hela sitt liv med den känslan, än att känna sig lite utstött när man är på semester…”

Frågeställningarna är:

» Är identitet något centralt och medvetet i utländska personers vardag/medietillägnelse?

» På vilket sätt bidrar medierna till att utforma utländska personers identitet?

» Skiljer sig tankarna om mediers inflytande på identitetsskapandet mellan utlandsfödda och personer som är födda i Sverige?

Det jag kom fram till i min studie är att alla intervjupersonerna ansåg det vara viktigt att kunna bekräfta sin identitet, att veta var man står, men det hade ingen central roll i deras liv. Däremot hade medierna mer eller mindre en betydande roll, kanske lite mer för vissa än hos andra. En del av de intervjuade hävdade att medierna kan påverka människor, men de var osäkra på om de själva blev påverkade. Det fanns dock de som kände att medierna påverkade deras identitet genom de negativa skildringar som ges av invandrare och utländska personer. Tankarna om mediers inflytande på identitetsskapandet mellan utlandsfödda och personer som är födda i Sverige skiljer sig, tankarna är åtskilliga, och det från individ till individ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)