Behandlingen av personuppgifter i EU:s nya dataskyddsförordning : Personuppgifter och dataportabilitet ur ett konkurrensrättsligt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. Syftet med förordningen är att reglera och stärka skyddet vid all behandling av persondata. Bakgrunden till förordningen grundar sig i att EU behöver anpassa sig till den digitala och teknologiska utvecklingen som skett på marknaden, vilket medfört att mängden persondata som myndigheter och tjänsteleverantörer hanterar har ökat explosionsartat. Tjänsteleverantörer får flertalet fördelar genom att besitta en stor mängd persondata. De kan genom detta bevaka individens beteendemönster för att kunna anpassa sina internetsidor, rikta reklam som överensstämmer med individens intressen och förbättra den allmänna upplevelsen av den givna tjänsten. Med hjälp av persondata har aktörer på marknaden kunnat "låsa in" sina kunder, genom att tillämpa höga flyttaavgifter för persondata. Detta har varit en faktor som ansetts utgöra en hämmande effekt för den innovativa och konkurrensmässiga utvecklingen, vilket har resulterat i att konkurrensrätten kommer att behöva samspela med den nya dataskyddsförordningen gällande hanteringen av personuppgifter. Europeiska unionens nya dataskyddsförordning kommer att gälla för EU:s samtliga medlemsstater och ersätter helt personuppgiftslagen i Sverige. En förhoppning med den nya förordningen är att den ska gynna en ökad konkurrens på den europeiska marknaden, skapa goda förutsättningar för den innovativa utvecklingen och ge en större kontroll till personuppgiftsgivaren . Till följd av den nya dataskyddsförordningen tillkommer nya rättigheter och skyldigheter för både juridiska och fysiska personer. För att få en klarare bild av rättsläget, kommer denna uppsats att beskriva och problematisera den nya rätten till dataportabilitet och dess samspel med de andra artiklarna i dataskyddsförordningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)