Med rytmen i blodet : Musikens inverkan på språket och motoriken

Detta är en L3-uppsats från Musikhögskolan Ingesund

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är delvis att beskriva den Funktionsinriktade musikterapins (FMT-metodens) bakgrund, målsättning och tillvägagångssätt. Delar av arbetet handlar även om musikens inverkan på människans motorik och språk, samt huruvida FMT-metoden på sikt kan leda till förbättringar av dessa funktioner.   Min slutsats är att det aktiva musicerande som en person utför, genom FMT-arbetet och som komplement till andra aktiviteter, leder till förbättringar inom såväl de motoriska som språkliga förmågorna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)