Modellering av markstrid : Från verklighet till Modell

Detta är en Master-uppsats från Försvarshögskolan

Författare: Jan Lundberg; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I denna uppsats har en modell för att efterlikna markstrid tagits fram. Arbetet har haft som målsättning att beskriva stridens beståndsdelar och dess dynamik. Syftet med den framtagna modellen är att den ska kunna stödja en värdering avseende hur en förändring hos en specifik förmåga påverkar ett förbands stridseffektivitet. Den övergripande metoden som nyttjats är COAT/TVS (COmmunications AssessmenT/Taktisk Värdering av Sensorsystem) vilken är en metod som tagits fram för att värdera sensorsystem. Modellen har tagits fram genom att studera gällande doktriner och reglementen. Där har beståndsdelarna, och relationerna dem emellan, identifierats. Modellen har därefter validerats genom att testa modellen mot befintliga metoder för modellering. Exempelvis har Lanchesterbaserade modeller och agentbaserade modeller använts. Domänexperter har också nyttjats vid validering inom ramen för Delphi-metoden. Den framtagna modellen och dess element (beståndsdelar) kan betraktas som allmängiltiga oavsett vilket scenario som ska modelleras. Detta gör modellen användbar för de förbandstyper som har markstrid som huvuduppgift. Modellen kan stödja framtagandet av mer högupplösta modeller (kvantitativa) genom att visa vilka beståndsdelar som är viktigast att modellera, hur olika förmågor och element kan värderas, samt hur dess relationer ser ut och hur de påverkar stridseffektiviteten. Modellen kan också ge vägledning avseende vilka element som måste vara högupplösta och vilka som kan vara generella.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)