Kvinnliga ledares upplevelser av sin karriärutveckling och sitt ledarskap : En kvalitativ jämförelse mellan offentlig- och privat sektor i Finland

Detta är en Master-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Introduktion: Kvinnor som ledare är fortfarande ett fenomen. Statistik, tidigare forskning och teorierstöder att kvinnor möter på skadliga konstruktioner formade av individer och samhället, ett glastak iarbetslivet. Fördomarna upprätthålls av organisationer, vilket försvårar kvinnors väg till toppen. Dennaundersökning kommer att analysera upplevelser om att vara kvinna som ledare i ett ”jämställt” land,Finland. Syfte: Syftet med denna undersökning är att jämföra kvinnliga ledare inom offentlig- och privat sektor iFinland. Frågeställning: Hur upplever kvinnor som ledare sin egna karriärutveckling och sitt ledarskap inom denoffentliga- och privata sektorn i Finland? Teori: Teorin och tidigare forskningen i arbetet är valt för att undersöka kvinnor som ledare.Organisationsteori av bland annat Joan Acker (1990/1992) ur ett genusperspektiv tillsammans medRosabeth Moss Kanter (1979/1987), Albert J. Mills (1988) och Robin J.Ely och Debra E. Meyerson(2000). Teori och tidigare forskning om offentlig – och privat sektor och ledarskap av J. Norman Baldwin(1987/1990) och Allison T. Graham (1992) kommer att användas i analyserna. Tidigare forskning hävdarbland annat att arbetare inom den offentliga sektorn har högre utbildning, men att det inte finns skillnaderi kompetens. Vidare anses ledarskaps omsättning större inom den offentliga sektorn på grund av reformer. Metod: Undersökningen är genomförd genom att använda av en kvalitativ forskningsmetod bestående avsemi-strukturerade intervjuer med 14 stycken kvinnliga ledare inom både offentlig och privat sektor. Sexrespondenter från den privata sektorn och åtta från den offentliga sektorn. Slutsats: Min undersökning visar att det inte finns skillnader i upplevd karriärutveckling eller ledarskapbland kvinnliga ledare inom offentlig- och privat sektor i Finland. Dock finns det skillnader i upplevelserom organisation och i karriärutvecklingsfaserna. Ungefär hälften av respondenterna upplevde att de stöttpå någon form av könsbaserade fördomar eller negativa konstruktioner om kvinnor under sinarbetskarriär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)