Föräldrars inställning till matematik i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syftet med denna studie var att studera hur inställningen till matematik i förskolan skiljer sig åt mellan föräldrar med olika utbildningskapital. Tidigare forskning pekar på vikten av föräldrars engagemang för barns skolresultat. De barn vars föräldrar engagerar sig i barnens lärande inom ett ämne får ökade möjligheter att lyckas inom utbildningssystemet. Högutbildade föräldrar besitter en större potential att ge barnen detta stöd. Som teoretiska utgångspunkter har vi främst utgått från sociologen Pierre Bourdieus teorier om kapital och då företrädesvis utbildningskapitalet. Metoden som använts är en kvantitativ metod i form av enkäter som besvarats av sammanlagt 77 föräldrar med barn i förskolan. Resultatet och analyserna i studien visar att föräldrars utbildningskapital hade betydelse för vilken inställning de hade till matematik i förskolan. Studiens slutsatser är främst att föräldrars utbildning verkar ha betydelse för hur engagerade de är i arbetet med matematik i förskolan, samt att det utifrån vår tolkning även kan ha att göra med föräldrarnas eget intresse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)