Skolsköterskans erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa hos elever : En metasyntes

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar bland barn och ungdomar i Sverige och världen över. Oupptäckt psykisk ohälsa kan leda till både kort- och långsiktiga negativa konsekvenser. Psykisk ohälsa under barndomen ökar risken för sämre livskvalitet, fysiska hälsoproblem och psykisk ohälsa i vuxenålder. Skolsköterskan har möjlighet att arbeta hälsofrämjande och förebyggande mot psykisk ohälsa. Skolsköterskor träffar eleverna regelbundet vid hälsobesök och andra hälsoundersökningar i olika årskurser och har därför möjlighet att identifiera psykisk ohälsa hos eleverna. Syfte: Syftet med denna metasyntes var att beskriva skolsköterskans erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa hos elever. Metod: Studien är en systematisk litteraturöversikt med kvalitativ ansats med metasyntes som forskningsmetod. Resultat: Analysen resulterade i tre övergripande teman organisatoriska omständigheter har betydelse, skolsköterskans arbetssätt påverkar och kompetens krävs. Dessa teman resulterade i följande syntes: Arbete med psykisk ohälsa hos elever påverkas av organisatoriska omständigheter där hög arbetsbelastning och bristfällig resursfördelning har en negativ inverkan medan samarbete med och stöd från olika parter inom och utanför skolan är viktigt och underlättar. Samtidigt har rektorn en avgörande roll i hur välfungerande samarbetet inom elevhälsoteamet blir. Olika arbets- och bedömningsverktyg behövs och används i både identifiering av och i arbete med psykisk ohälsa dock efterfrågar skolsköterskor olika utvecklingsmöjligheter som kan stödja arbetet. Det krävs professionell kunskap för arbete med psykisk ohälsa men även grundläggande kompetens, såsom kommunikationsfärdigheter, är nödvändigt. Konklusion: Skolsköterskor behöver mer tid, resurser och utbildning samt ett gott samarbete med andra professioner inom och utanför skolan för att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande mot psykisk ohälsa hos eleverna

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)