MELLAN BILDNING OCH ANSTÄLLNINGSBARHET

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte: Det övergripande syfte med denna studie är att undersöka spänningenmellan bildning och ekonomisk nytta inom generella program i svenskhögre utbildning. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersökaargument och resonemang vid inrättandet av ett generellt program samtdess syfte och funktion efter inrättning.Teori: Med utgångspunkt i Lindbergs (2016) perspektiv om högre utbildning hardet tillsammans med tidigare forskning utvecklats tre perspektiven för attanalysera studiens empiri utifrån teman. De tre perspektiven ärnyttoperspektivet, konkurrensperspektivet och bildningsperspektivet.Metod: Utifrån syftet att undersöka generella program inom svensk högreutbildning, genomfördes en fallstudie på Kandidatprogrammet i pedagogik.En tematisk innehållsanalys genomfördes på studiens insamlade empiri,både på tillhandahållna interna offentliga dokument och på intervjusvarenfrån de semistrukturerade intervjuerna.Resultat: Resultatet visar på en spänning mellan bildning och ekonomisk nytta inomkandidatprogrammet i pedagogik. Nyttoperspektivet ochbildningsperspektivet synliggjordes tydlig vid resonemang och argumentför att beskriva syftet och funktionen av kandidatprogrammet i pedagogik.Vidare framkom spänningen i argumenten och resonemangen förinrättningen av kandidatprogrammet i pedagogik. Delvis framträddebildningsperspektivet i resonemang om vad pedagogikämnet var och hadeför syfte, bland annat att syftet inte var att utbilda för ett specifikt yrke.Trots det var nyttoperspektivet och konkurrensperspektivet framstående iargument om inrättningen av kandidatprogrammet i pedagogik, och var ihuvudsak mer framträdande i analysen. Något som kopplades tillBolognaprocessens krav på högre utbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)