Vem är man? En samtalsanalytisk studie av generiska pronomen i partiledardebatten 2018

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Den här uppsatsen är en samtalsanalytisk studie som undersöker det generiska pronomenet man i en svensk partiledardebatt. Frågeställningarna som uppsatsen utgår från är vem man verkar referera till och vilken funktion man har i interaktionen. Kategoriseringen görs utifrån fem olika kategorier varav den mest frekventa visade sig vara man med dom-referens. Den mest ovanliga referensen i materialet var jag-refererande man. Ett flertal interaktiva funktioner hos man urskiljs i analysen. Bland annat verkar man användas för att modifiera avstånd till deltagare eller publik, för att undvika ansiktshotande handlingar genom en indirekt stil och för att förskjuta ansvaret för yttrandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)