Perspektiv på den etiske konsumenten : En kulturanalytisk studie om konsumenters reflektioner rörande etisk konsumtion och konfliktmineraler

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur identiteter skapas genom konsumtion och särskilt i relation till etisk konsumtion. Vi har genomfört 16 intervjuer för att samla material som vi sedan transkriberat och tematiskt analyserat. Frågorna vi har sökt svar på är hur människor resonerar kring konsumtion av ekologiska varor och varor som potentiellt innehåller konfliktmineraler. Vi har kunnat se hur det hos alla våra informanter fanns en stark vilja att konsumera mer ekologiskt och etiskt. Att bland annat konsumera ekologiska varor för hälsoaspekten var ett återkommande argument. Vi har fått se samband mellan informanternas strävan efter etisk konsumtion och deras föreställningar om hur konsumtion påverkade deras närhet. Vi har även sett en diskrepans mellan identitetsskapande konsumtion gällande hälsoaspekten som låg till grund för konusmtion av ekologiska varor för och konsumtion kopplad till miljöaspekten av ekokonsumtion. Nyckelord: Konfliktmineraler, etisk konsumtion, identitet, konsumtionsteori 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)