Fysisk aktivitet och skolprestation : Fungerar fysisk aktivitet som prestationshöjande medel för eleverna i skolan?

Detta är en M1-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

Författare: Nemanja Petkovic; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med undersökningen är att undersöka idrottslärarnas arbete i grundskolan med allmänt prestationshöjande insatser. Detta för att kunna bidra med kunskaper om hur idrottsämnet och skolan överhuvudtaget skulle kunna utvecklas för att förbättra elevernas skolresultat generellt. Undersökningen tre frågeställningar är: Har idrottslärarna en uppfattning om idrottsämnets inverkan på de andra ämnen i skolan för eleverna? Hur i så fall ser denna ut?Arbetar idrottslärarna med eleverna på idrottslektionerna på ett sätt som skulle kunna förbättra elevernas resultat och prestation i de andra skolämnen? I så fall på vilket sätt? Metod Metoden som kommer tillämpas för den här undersökningen är den kvalitativa forskningsintervjun och kommer att intervjua fyra idrottslärare. I undersökningen används en semi – strukturerad intervju med syftet att få ut så mycket som möjligt av idrottslärarnas uppfattning och erfarenhet kring frågeställningarna. Alla intervjuer skedde genom datorstödda intervjuer vilket innebär att konversationen skedde via email. Resultat I resultaten framgick det att alla idrottslärarna var överens om att fysisk aktivitet påverkar eleverna på ett bra sätt. Det framgick även att de flesta idrottslärarna använder olika typer av metoder som de vet förbättrar elevernas resultat och allmänna skolprestation. Metoderna som idrottslärarna i undersökningen använde var bland annat konditions- och koordinations baserade övningar där eleverna antingen fick jobba individuellt eller i grupp tillsammans med andra elever. Resultaten har analyserats utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv där fokuset kommer vara på formuleringsarenan, tranformeringsarenan och realiseringsarenan. Vilket innebär: hur utgivandet av det bestämmande läroplanen ser ut, vilka aktörer påverkar läroplanen, samt vilka tillvägagångssätt arbetar idrottslärarna på under lektionerna som utformat sig mer eller mindre enligt planerna. Slutsats Idrottslärarna uppvisade variation på sina svar huruvida fysisk aktivitet hjälper eleverna med deras resultat- och skolprestation. Oavsett variationen på de olika intervjusvar så ansåg idrottslärarna enhälligt att fysisk aktivitet hjälper eleverna med deras intellektuella funktioner, koncentrationen samt minnet. Det framgick även i undersökningen huridrottslärarna använder sig utav olika metoder för att jobba med eleverna på idrottslektionerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)