Kontroversiella frågor - en lärares vardag? : En intervjubaserad studie kring lärares uppfattning av kontroversiella frågor i undervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med verksamma samhällskunskapslärare angående kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisningen. Bland respondenterna arbetar vissa lärare på yrkesinriktade och andra på studieförberedande gymnasieskolor. Resultatet visar att respondenterna ställer sig positiva till att arbeta med kontroversiella frågor, samtidigt som de uppfattar det som ett svårt ämne. Samtliga respondenter har erfarenheter av kontroverser som uppstått i klassrummet och har därför fått arbeta aktivt med kontrovershantering. I studien klargörs vad kontroversiella frågor är, hur man kan arbeta med det i klassrummet samt vad de tillfrågade anser vara viktigt i det arbetet. Detta kopplas till internationella forskningsresultat såväl som svenska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)