Sanningen om Celsius i USA : En multimodal kritisk diskursanalys av Celsius Instagramkonto

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Sedan sociala mediers genomslag har fokus på kroppsideal aldrig haft så stor inverkan på människor, speciellt unga som är digitalt infödda. Förr i tiden var kroppsidealet att vara smal. Idag är det mer viktigt att bibehålla en vältränad och hälsosam kropp, vilket är positivt men kan vara minst lika svåruppnåeligt. Detta kan generera till kroppsmissnöje och skamkänslor. Många unga lider idag av psykisk ohälsa på grund av missnöjen över sina kroppar då sociala medier bidrar till att reproduceras och förstärka idealen. Psykisk ohälsa är stort problem i samhället idag. En stor bidragande faktor till det är påfrestningar och uppmaningar från sociala medier som säger åt oss hur vi ska se ut och vara. Celsius Holdings, Inc är ett amerikanskt företag som erbjuder dryckesprodukter med hälsofördelar. Deras fokus ligger på träning och hälsa och därav blir Celsius en del av det nutida kroppsidealet. Därför analyserar vi i denna studie Celsius Instagrambilder där de dagligen publicerar bilder på vältränade kroppar. Studien undersöker om, och i sådant fall hur, Celsius i sin marknadsföring av deras produkter på Instagram använder sig av diskurser inom hälsa och träning. Syftet med studien är att bidra med kunskap till hur olika diskurser på sociala medier kan påverka oss och hur dessa förhåller sig till samhällets kroppsideal. Studien utgår från en multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) som teori och metod. Studien använder sig av 9 analysverktyg hämtade från MCDA för att undersöka materialet. I studien framkommer det att Celsius använder sig av hälso- och träningsdiskurser som kan ge negativ påverkan på mottagaren. Detta gör att vi ifrågasätter om Celsius förespråkar ett positivt och hälsosamt kroppsideal.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)