Sjuksköterskors upplevelse vid bedömning av bröstsmärtor i triagen

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstsmärta är en av huvudanledningarna till att folk söker akutvård. Med åldrande befolkning, psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor kommer problematiken att öka. Symtomet bröstsmärta kan tala för många allvarliga och icke allvarliga tillstånd. Därav är debut, lokalisation, karaktär och intensitet viktiga att få snabb kännedom om. Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) är ett bedömningsverktyg som används i triagen på Sveriges akutmottagningar och hjälper sjuksköterskorna att prioritera rätt med hjälp av färgkoder. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att bedöma bröstsmärtor i triagen. Metod: Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor på en akutmottagning i Västra Götalandsregionen. Inklusionskriterier var att sjuksköterskorna arbetade i akutmottagningens triage och arbetat minst ett år som legitimerad sjuksköterska. Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades med hjälp av induktiv kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskornas berättelser av deras upplevelse av att bedöma bröstsmärtor i triagen analyserades och sammanställdes i fyra teman: Utmaningar med att bedöma bröstsmärtor, erfarenhets betydelse vid bedömning av bröstsmärtor, kunskapens betydelse vid bedömning av bröstsmärtor, betydelsen av att ha ett bedömningsverktyg och åtta subteman. Slutsats: Kunskap och erfarenhet var av stor betydelse för den kliniska blicken trots utmaningar och att bedömning enligt RETTS upplevdes vara till stor hjälp i triagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)