"Motivation är att lyckas" : En studie om lärares resonemang kring elevers motivation och självbild kopplat till läsinlärning.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: Syftet med aktuell studie var att undersöka hur lärare resonerade kring elevers motivation och självbild med inslag av och koppling till inlärning, främst läsinlärning. Utifrån erfarenheter från VFU har skillnaderna i elevers olika motivation påverkat oss starkt, att det finns elever som inte ser någon mening med vissa ämnen eller uppgifter och inte tycker det är roligt att gå till skolan. Detta beteende har fångat vår uppmärksamhet och lett till att vi valt att studera motivation och självbild. Frågeställningarna i studien var: Hur resonerar lärare kring elevers motivation till läsning? Hur upplever lärare elevers metakognition? Vilken betydelse anser lärare att elevers motivation och självbild har för läsinlärningen? För att besvara frågeställningarna genomfördes kvalitativa intervjuer. Urvalet utgjordes av sex lärare från grundskolans tidigare år med varierande ålder, ämnesbehörigheter och antal år i yrket. Intervjuerna transkriberades, analyserades och kategoriserades. Studien indikerar att motivation är en betydande och relevant aspekt i inlärningen enligt respondenterna som också framhäver att en stor del i läraryrket är att främja och hitta elevers motivation för att få till en bra skola. Vidare uttalas av respondenterna att motivation och självbild är starkt sammankopplade och påverkar lärandet. Således bör lärare också arbeta med att stärka elevers självbild och skapa en god lärmiljö med ett accepterat klassrumsklimat för att ett aktivt lärande ska ske. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)