Kommunikation, meningsskapande och förändring : Fallet Mavi

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Organisationsförändring kan vara svårt att genomföra och under processens gång uppstår det flera problem som behöver lösas. Därmed har det blivit ett viktigt ämne för organisationer. John Hayes framför sin syn på organisationsförändring och förklarar olika steg i processen, han beskriver även hur ledningen bör hantera sina medarbetare under förändringen. Vi ser att kommunikation och meningsskapande utgör en stor del av en förändring och anser att detta är ett område som behöver berikas med ytterligare studier. I uppsatsen önskar vi skapa förståelse för kommunikation i förändringsprocesser och bidra med en tolkning som sätter fokus på hur gemensam mening skapas eller inte skapas. Efter utförd studie har vi funnit att ledningen och medarbetarna på företaget Mavi inte delar en gemensam upplevelse av hur kommunikationen har sett ut under implementeringen av deras digitala system. Vi ser även att den meningsskapande processen skiljer sig åt utifrån ledning och medarbetare. Vi anser att det är komplexa processer och att företag bör ta hänsyn till varje individs unikhet och därmed lägga stort fokus på just kommunikation och meningsskapande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)