Läromedelsval inom SFI : En intervju- och enkätbaserad undersökning om SFI-lärares syn på valet av läromedel

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Författare: Olle Ax; [2018]

Nyckelord: läromedel; läromedelsval; faktorer; SFI; svenska som andraspråk;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)