Värdebaserad prissättning : Ett internt angreppsätt

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Det finns i huvudsak tre väletablerade prissättningsstrategier; kostnadsbaserad,konkurrensbaserad och värdebaserad. Den värdebaserade prissättningsmetoden bestämmer ettpris baserat på produktens värde för användaren. I litteraturen anses den värdebaseradeprissättnings vara överlägsen de två andra prissättningsstrategierna, trots det använder sig deflesta företag av den kostnads- eller konkurrensbaserade strategin.Teoretikerna inom området anser att det finns svårigheter vid implementeringen avvärdebaserad prissättning som gör att företag väljer kostnads- eller konkurrensbaseradprisstrategi. Vi finner det därför intressant att undersöka varför ett företag väljer att frångå sinredan etablerade prissättningsstrategi och prissätta sina produkter utefter värdet som kundenuppelever. Med detta som grund valde vi att undersöka vilka bakomliggande faktorer som kanligga till grund för att adoptera värdebaserad prissättning samt vem eller vilka som styr ensådan organisationsförändring.Vår teoretiska referensram förklarar vad värdebaserad prissättning innebär samt vad somkrävs för att metoden effektivt ska implementeras. Vi har kopplat vår studie till signalteorioch institutionell teori. Empirin utgörs av material från intervjuer och observation som hargenomförts på Volvo Cars. Då Volvo Cars precis har börjat implementera värdebaseradprissättning på sina produkter har vi undersökt vad som gjorde att de valde att bytaprissättningsstrategi, vilka svårigheter de har haft, vilka som är delaktiga i processen samt ifallderas lönsamhet har ökat på grund av en ny prissättningsstrategi. Vi har genomfört vår studiegenom semistrukturerade intervjuer med personer som arbetar aktivit med prissättning hosVolvo Cars. Vi har även genomfört en observation genom att ta del av ett revenue forum däralla prissättningsfrågor presenteras och beslutas.I analysen har vi bearbetat empiri och teori som vi har samlat in under studien. Från våranalys bygger vi våra slutsatser som indikerar på att företag väljer att bytaprissättningsstrategi eftersom att de vill bli mer effektiva eller att deras tidigare prisstrategiinte är kompatibel i och med att företaget exempelvis genomgår produktförbättrinarg. Attlönsamheten ökar i takt med att företaget byter prissättningsstrategi behöver inte endast beropå att företaget har en ny prissättningsstrategi. I Volvo Cars fall har lönsamheten förbättrats ikombination av värdebaserad prissättning och bättre produkter. För att lyckas medvärdebaserad prissättning krävs det att företaget har förmåga att skapa medvetenhet om vilkafaktorer som kunderna värdesätter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)