Vad kan vi som inte ni kan? En fallstudie av ett konsultföretag utifrån den resursbaserade teorin

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet är att ur ett resursbaserat perspektiv öka förståelsen för ett konsultföretags resursanvändning, och för de bakomliggande faktorer som skapar framgång i ett växande konsultföretag. Syftet är även att utreda om den resursbaserade teorin kan vara ett komplett analysverktyg för sådana företag. Metod: Vi använder oss av en kvalitativ metod med deduktiv ansats. Vi kommer med hjälp av primärdata i form av en semistrukturerad intervju samt sekundärdata genomföra en fallstudie av företaget Ledarskaparna. Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska utgångspunkt grundar sig i det resursbaserade perspektivet på hur konkurrensfördelar skapas. Enligt Barney (1991) krävs tillgång till hete-rogena och immobila resurser för att ett företag ska kunna skapa hållbara konkurrensfördelar. För att resurser skall kvalificera som heterogena och immobila måste de uppfylla vissa krav samt användas på rätt sätt genom företagets strategival. Empiri: Vårt fallföretag är konsultföretaget Ledarskaparna. Ledarskaparna erbjuder rådgivning och vägledning till företagsledningar vid exempelvis strategiprocesser och företagsförändringar. De befinner sig i en tillväxtfas och konkurrerar på en marknad där kunskap är en viktig faktor för lyckade resultat. Idag har de kontor i Sverige. Resultat: Vi kan applicera den resursbaserade teorin på fallföretaget med hjälp av VRIO-ramverket, men resursernas karaktär försvårade analysen och gör de svåridentifierade. Vi identifierade resurserna: delägarna, kunderna, nätverket och varumärket. Endast resursen del-ägarna uppfyllde samtliga kriterier för en heterogen och immobil resurs, och kan därmed vara företagets enda källa till hållbara konkurrensfördelar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)