Sambandet mellan kvinnor i bankstyrelser och bankens kreditbetyg : En kvantitativ studie på banker i Europa

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andelen kvinnor i bankstyrelser i Europa och bankens kreditbetyg. Studien har ett positivistiskt synsätt och präglas av en kvantitativ metod. Studien har vidare använt sig av en tvärsnittsdesign och därmed observerat flera fall vid en given tidpunkt. Den empiriska sekundärdatan är dels insamlad via databasen Thomson Reuters Eikon som erhåller finansiell data från noterade bolag över hela världen. Studien har även hämtat information om kreditbetyg för bankerna via Standard & Poor’s databas. Vidare har en multivariat analys genomförts för att kunna upptäcka ett eventuellt samband mellan den beroende variabeln, kreditbetyg, och den oberoende variabeln, andel kvinnor i styrelsen. Studien presenterar även deskriptiv statistik samt en korrelationsanalys över den insamlade datan. Studiens resultat visar på att det finns ett positivt samband mellan andelens kvinnliga styrelseledamöter i europeiska bankstyrelser och bankens kreditbetyg. Detta betyder således att om andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar, så gör även kreditbetyget detsamma vilket indikerar att kreditrisken för banken sjunker. Detta resultat stödjer tidigare studier som menar att kvinnor i styrelser är mer riskaversiva än män (Arayssi et al., 2016; Huang och Kisgen, 2013). Studiens förslag till vidare forskning är att studera flera olika fall över tid, istället för att utgå från en given tidpunkt, vilket skulle möjliggöra undersökning av kausalitet mellan variablerna. Vidare ter det sig intressant att ta hänsyn till styrelseledamöternas ålder i vidare forskning då forskning indikerar att riskprofilen kan förändras beroende på ålder. Ett annat förslag är att inhämta kreditbetyg från fler kreditinstitut än endast S&P för att undersöka om resultatet skulle te sig annorlunda då. Slutligen kan det vara av intresse att ta hänsyn till om banken har spritt eller kontrollerat ägande då dessa faktorer kan tänkas påverka kreditbetyget och således kreditrisken i banken. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)