Riskfaktorer för antisocialt beteende bland ungdomar

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Det pågår en ständig debatt mellan vilka åtgärder som bör tas vid ungdomsbrottslighet, där vissa vill skärpa straffen medan andra menar att rehabilitering är lösningen. Riskfaktorer för antisocialt beteende blir därför en avgörande faktor för att bättre kunna förstå orsakerna, och med kunskapen kunna förebygga uppkomst av antisocialt beteende och ungdomsbrottslighet. Syftet med denna studie var att undersöka hur fyra olika riskfaktorer för antisocialt beteende skilde sig åt mellan två grupper. Studiens deltagare bestod utav två grupper av gymnasieelever mellan åldrarna 15–19, varav en grupp bestod av individer med högt antisocialt beteende och den andra lågt antisocialt beteende. Med hjälp av en tvärsnittsdesign och en självskattningsenkät samlades data in från deltagarna. Resultatet visade signifikant skillnad mellan grupperna på 3 av 4 riskfaktorer, självkontroll, familjerelationer och skoltrivsel. Studien fann ingen signifikant skillnad gällande relation till vänner. Slutsatsen som kan dras utifrån urvalet är att signifikanta skillnader finns på tre av dessa riskfaktorer mellan olika nivåer av antisocialt beteende, där ungdomar med högt antisocialt beteende uppvisar fler riskfaktorer än ungdomar med lågt antisocialt beteende. Förebyggande åtgärder bör därför användas för att minimera riskfaktorerna och deras påverkan på antisocialt beteende och ungdomsbrottslighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)