(ʾinna ) PÅ SVENSKA. En jämförande studie av Zetterstéens och Bernströms översättningar av ʾinna

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Hur ord från ett främmande språk ska översättas till svenska är inte alltid tydligt. Den här uppsatsenär ett försök att reda ut hur det arabiska ordet ʾinna har översätts i en svensk text. Syftet med denhär uppsatsen har varit att genom att jämföra hur K.V. Zetterstéen och Mohammed Knut Bernströmhar översatt ʾinna i sina översättningar av Koranen, försöka komma fram till olika sätt som ʾinnakan översättas på. Utöver det har jag velat ta reda på hur det kommer sig att deras översättningar avʾinna ser ut som de gör genom att analysera resultatet av jämförelsen med hjälp av Rune Ingosteorier om översättning. Slutsatsen är att Zetterstéen valt att översätta ʾinna med ordet förvissomedan Bernström antingen utelämnar någon motsvarighet till ʾinna eller använder sig avutropstecken. Anledningen till detta kan härledas till Zetterstéens syfte att göra en källtexttrogenöversättning med en äldre typ av språkbruk främst riktad till religionsstudenter. Bernströms syftevar att förmedla en liberal tolkning av Koranen med en modernare språkstil riktad till muslimer iSverige som inte kan läsa Koranen på arabiska. En möjlig anledning är även att de tolkat ʾinna:sbetydelse olika.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)