Drömmen om en svensk midsommar eller maten och makten att säga vem du är: Allt om mats sommarnummer 1971-2012

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar mat i relation till nationalism. Utgångspunkten är hur konstruktionen av "svenskhet" och "utländskhet" ser ut i relation till midsommar och hur denna gestaltas i tidningen Allt om mat. Undersökningen innebär en jämförelse över tid, vilken rör sig mellan 1971 och 2012. Teoretiska utgångspunkter och metodologi är inspirerade både av nationalism- och måltidsforskning. Metodiskt är det kvalitativ textanalys som leder fram till resultatet. Michael Billigs Banal nationalism är ett för uppsatsen viktigt verk och kan relateras till hur det nationella reproduceras i vardagen och på ett "banalt" plan. Resultatet visar på både en tydlig förändring och viss kontinuitet, i och med att det nationella uttrycks under hela perioden men på olika sätt. Det finns en stark retorisk användning av nationella kök i och med kontextualiseringen av maten under midsommar. Den med “autenticitet” och “äkthet” betonade nationellt betecknade maten får tydligt starkare uttryck under senare del av perioden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)