Ska jag stanna kvar eller lämna? - En studie om hur dagligvarukedjan Willys AB arbetar med att motivera och behålla sin personal

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Rebecca Öhman; Kaotar Khatouri; [2019-05-07]

Nyckelord: Motivation; personalomsättning; medarbetare; chef;

Sammanfattning: En arbetsplats som inte ses som motiverande nog för en individ, kan leda till att individen frivilligt lämnar arbetsplatsen. Trenden att byta arbete medför ett högre krav på arbetsgivaren att attrahera, motivera och behålla personalen. Det är därför av vikt för organisationer att motivera sina medarbetare tillräckligt för att de inte ska vilja lämna.Denna studie syftar till att undersöka hur dagligvarukedjan Willys AB arbetar med attmotivera sina medarbetare och vilka faktorer som påverkar motivationen på arbetsplatsen. Iuppsatsen kommer det även studeras om det finns något samband mellan medarbetarnasmotivation och den höga personalomsättningen.Vi har i denna uppsats använt oss av en kvalitativ metod, där den empiriska datan har samlats in genom intervjuer med chefer, teamchefer och medarbetare från två olika Willys-butiker iGöteborgsområdet. För analys av empirin har lämpliga teorier valts ut.På dagens arbetsmarknad tenderar människor att byta arbete allt oftare än tidigare.Dagligvaruhandeln ses ofta som en bransch där de anställda har annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier. Det är även en bransch som omfattas av tidsbegränsadeanställningar, vilket i sig kan medföra höga personalkostnader. Detta är ett ämne som vikommer att studera vidare.Studiens resultat angående vilka faktorer som tros påverka medarbetarnas motivation skiljersig åt utifrån chefs- och medarbetarperspektivet. Studien visar även att lönen inte är den största motivationsfaktorn, utan att personlig utveckling och trivsel på arbetsplatsen ses som minst lika betydelsefulla för medarbetarna på företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)