STRATEGISKT LÄRANDE NÄTVERK Värdet av kunskapsutbyte i en föränderlig värld

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Den här studien belyser hur kunskapsutbyte mellan ledare kan leda till positiva resultat inom företagoch på sikt även till verksamheters överlevnad på dagens ständigt föränderliga marknader. Enframtagen modell presenteras för att påvisa hur strategiskt lärande nätverk, genom samarbete mellanledare från olika branscher, kan bidra till lärande över organisatoriska gränser och över tid till hållbartföretagande. Detta genom effektiv hantering av de utmaningar dagens snabbt föränderliga omvärldmedför. I samarbete med Västsvenska Handelskammaren identifieras ledare och chefers behov i denomvärld de verkar i, samt vilka förutsättningar som krävs för att lärande över organisatoriska gränserska kunna ske. Viktiga faktorer för att lyckas med implementering av ny kunskap inom företag samthinder för kunskapsöverföring definieras samt förklaras.Studien kommer fram till att då strategiskt lärande nätverk har de förutsättningar som krävs för attskapa effektiv kunskap, kan samma kunskap vidare överföras till samt absorberas inom respektiveledares företag. För att detta ska kunna ske krävs en vilja till förändring hos ledaren samt att syftet mednätverksdeltagandet knyter an till respektive verksamhets utveckling. Överföring av kunskap frånnätverk till företag kan på längre sikt leda till positiva resultat inom verksamheter genom ökadkompetens och högre förändringsbenägenhet. Det innebär i sin tur att nätverkande genom hantering avföretags behov och utmaningar på sikt kan bidra till hållbart företagande och hållbar utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)