Digitala verktygs hot och möjligheter mellan större och mindre bolag enligt revisorer : En kvalitativ studie som undersöker och jämför digitala verktygs påverkan på arbetet enligt revisorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Datum: 2022-06-01 Nivå: Kandidat Företagsekonomi, 15 hp Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare: Daoud David    Tomeh Soleiman    Uney Matheus            (00/06/01)                 (00/06/15)           (00/11/11) Titel: Digitala verktygs hot och möjligheter i jämförelse mellan större och mindre bolag enligt revisorer - En kvalitativ studie som undersöker digitala verktygs påverkan enligt revisorer      Handledare: Petterson, Ulla Nyckelord:  Digitalisering, Revisor, AI, Human Resource Management, Hot, Möjligheter Forskningsfrågor: Hur påverkas revisionsyrket utifrån digitala verktygs hot och möjligheter i större och mindre bolag enligt revisorer?Hur har möjligheterna förändrat revisorns arbetsmetodik och hur har hoten förändrat revisorns kompetens samt välmående? Syfte: Syftet med studien är att identifiera hot och möjligheter som digitala verktyg tillför inom revisionsbranschen utifrån revisorns perspektiv på olika nivåer. Vidare ska studien poängtera hur möjligheterna förändrat revisorns arbetsmetodik och hur hoten förändrat revisorns kompetens samt välmående. Studien kommer att begränsa sig till tre olika bolag för att vidare kunna presentera kontrasten mellan större och mindre revisionsbolag gällande digitala verktygs hot och möjligheter. Metod: Studien tillämpar en kvalitativ metod, då syftet med uppsatsen ger läsaren en förståelse på revisorer på olika nivåer i mindre och större bolags perspektiv av hot och möjligheter. Vidare samlas empiriskt material med hjälp av nio semistrukturerade intervjuer. Slutsats: Digitala verktyg har skapat både hot och möjligheter i revisionsbranschen samt förändrat revisorns arbetsmetodik och kompetens. Denna studie har även upplyst att revisorns psykiska hälsa drabbats av digitala verktygs användning. Däremot uppkommer kontraster mellan större och mindre bolag när de gäller hantering av digitaliseringens hot och möjligheter. Exempelvis har större bolag kapitalet att implementera interna utbildningar i syfte till att förebygga kompetens och psykisk ohälsa, medan mindre bolag inte har råd för utbildning inom psykisk ohälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)