Olika strategier vid val av alléträd : vilka faktorer påverkar valet av alléträd? hur kan vi skapa bra förutsättningar för att kunna bibehålla alléträds livskvalitet?

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Författare: Matilda Johansson; [2013]

Nyckelord: träd; allé; stadsträd; stadsmiljö;

Sammanfattning: Arbetet handlar om träd i stadsmiljön, främst alléträd. Arbetet visar på problematiken kring träden och hur viktigt det är att anpassa rätt art till rätt plats, både gällande ståndort men också gällande de andra förhållandena som spelar roll på en växtplats som utrymme både ovan och under mark. Vegetation i städerna spelar en mycket stor roll. Vegetationen är årstids-speglande vilket medför att utan vegetation skulle staden se likadan ut året om. Syftet är att visa på vilka faktorer som påverkar valet av alléträd i stadsmiljö samt vilka arter som kan vara relevanta för framtida bruk. Studien skall även beskriva hur vi kan skapa bra förutsättningar för att kunna bibehålla alléträds livskvalitet. Arbetet visar på mindre inventeringar av tolv alléer i Motala kommun som utfördes sommaren 2012. Metoden som användes vid inventeringsarbetet heter AHA-metoden och används för att ta reda på sannolikheten att ett träd har hög biologisk mångfald. Fallstudien belyser de vanligaste problemen hos en allé och förslag på åtgärder. Exempel på vanliga problemen är påkörningsskador, skador efter felbeskäringar, skador på rötter vid markarbeten osv. Fallstudien visar olika förslag på åtgärder för de tolv alléerna som kan vara exempelvis beskärning eller borttagning. Examensarbetet bygger i övrigt på en litteraturstudie som tar upp förslag på åtgärder av de problem som är mer vanliga hos träd i den hårdgjorda urbana miljön. Några av de problem som finns på och kring träd i staden är platsbrist, närings- och vattenbrist, saltskador, påkörningsskador och olika sjukdomar som har drabbat flera arter hårt. Exempel på lösningar för att lösa dessa problem som medför bättre förhållanden för stads-träden tas upp i arbetet. Det kan vara markvegetation för att förhindra en skorpbildning på jordytan, hålla jorden mer lucker och för att tillföra näring till träden. Det kan också vara att ha en lägre sarg eller staket för att förhindra fotgängare att beträda ytorna och för att förhindra påkörningsskador. På grund av den plötsliga vågen av olika sjukdomar som har drabbat våra vanligast förekommande alléträd, finns de ett behov av att hitta nya arter eller sorter som kan ersätta de nuvarande alléträd som är drabbade. De nya förslagen på arter eller sorter ska ha ett bra habitus för att kunna stå vid en väg, relativt lång livslängd och tåla de påfrestningar som ett träd i en vägmiljö blir utsatt för. I arbetet finns flera förslag på användbara alléträd för stadsmiljön i framtiden. Några exempel på arter som bör användas mer kan vara olika ekar, som ungersk ek (Quercus frainetto), turkisk ek (Quercus cerris) och kastanjebladig ek (Quercus castaneifolia), svarttall (Pinus nigra), körsbärskornell (Cornus mas) och naverlönn (Acer campestre).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)