Prediktorer till motivation i arbetslivet : En kvantitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: En kvantitativ enkätstudie genomfördes med syftet att undersöka om självdisciplin, yrkesrelaterad kognitiv self-efficacy och yrkesrelaterad social self-efficacy kan predicera motivation på arbetsplatsen. Därtill kontrollerades deltagarnas kön, ålder och utbildningsnivå. Deltagarna rekryterades genom kontaktpersoner på tre olika företag i södra Sverige. Totala deltagarantalet blev 40 personer. Studien innefattade två hypoteser som testades genom en multipel regression, korrelationsanalys samt en envägsanova. Hypotes 1 var följande: Social och kognitiv self-efficacy samt självdisciplin är prediktorer till motivation på arbetsplatsen. Hypotes 2 var: Det finns en korrelation mellan kön, ålder eller utbildningsnivå och motivation på arbetsplatsen. Regressionsanalysen visade ett signifikant resultat och att självdisciplin är en valid prediktor till motivation på arbetsplatsen. Ingen annan variabel visade ett signifikant resultat i de olika statistiska testerna. Detta diskuteras vidare då resultatet delvis stödjer tidigare forskning och teorier. Efter metodologiska övervägande och slutsatser kan resultatet inte generaliseras till övriga populationen (arbetare) i Sverige utan härleds endast till deltagarna som utgör urvalet i denna studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)