Den attraktiva gymnasieskolan - Strategier för att appellera högpresterande elever

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera högpresterande elevers preferenser vid val av gymnasieskola. Vidare ämnar uppsatsen att identifiera framgångsrika strategier för en gymnasieskola beträffande att appellera högpresterande elever. Metod: Författarna använder sig av en kvantitativ samt en kvalitativ undersökning. Den kvalitativa undersökningen består av semistrukturerade intervjuer med fallföretaget, fallföretagets konkurrenter samt respondenter inom skolväsendet. Den kvantitativa undersökningen består av en enkätundersökning där niondeklassare värderade preferenser vid gymnasievalet. Teoretiska perspektiv: Teorin har sin grund i Det balanserade styrkortet. Vidare presenterar författarna teorier om varumärke, upplevelsesamhället, utbildning och lärande samt omvärldsanalys. Empiri: Intervjuer med respondenterna samt kvantitativ undersökning. Vidare presenteras finansiell information om fallföretaget. Resultat: Författarna för en diskussion vilken leder fram till resultatet. Resultatet presenterar vikten av attraktiv utbildning samt en social arena för att appellera högpresterande elever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)