Dubbelt så svårt : Om det delade huvudmannaskapet vid missbruk och samsjuklighet med psykisk ohälsa.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Emma Forshed; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Behandlingen av individer med missbruk, samt samsjuklighet med psykisk ohälsa, är uppdelad på olika huvudmän. Syftet med denna studie var att undersöka hur professionella som arbetar med målgruppen såg på missbruk/samsjuklighet och vad de erbjöd för insatser. Syftet var också att undersöka hypotesen att synen på problematiken skulle skilja sig åt mellan anställda inom kommunen respektive sjukvården. För att studera frågeställningen genomfördes en enkät samt en förstudie i form av två intervjuer. Enkäten besvarades av 55 behandlare inom öppenvården i Stockholms län. Resultaten bekräftade inte hypotesen. Istället visade resultaten på en relativt stor samsyn mellan grupperna i deras syn på missbruk, även om vissa mindre skillnader fanns. Biologiska orsaker ansågs viktiga för att en individ skulle fastna i missbruk, sociala samt psykologiska faktorer framhölls främst som orsaker till vidmakthållande av problematiken, medan psykologiska faktorer ansågs viktiga för att en individ skulle lyckas tillfriskna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)