Rätten att bli lyssnad på och få möjlighet till inflytande under sin tid på förskolan : En litteraturstudie om barns inflytande i förskolan

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

Sammanfattning: Den här litteraturöversiktens syfte är att undersöka vilka begränsningar och möjligheter som finns för arbetet med barns inflytande i förskolan, utifrån artikel 12 i Barnkonventionen och Shiers (2001; 2010) delaktighetsmodell. Barnkonventionen har funnits sedan 1989, och har ratificerats av ett stort antal länder. I Sverige har Barnkonventionen varit lag sedan den 1 januari 2020, vilket gör frågan aktuell. Studierna i litteraturöversikten kommer från olika länder i världen och är utförda i olika former av förskoleliknande verksamhet, för barn upp till 6 år. Artikelförfattarna har använt olika metoder för att undersöka hur barn i förskolan får inflytande över verksamheten, bland annat observationer, intervjuer och enkäter. Resultaten visar att barn i många fall har visst inflytande, men att det är de vuxna i förskolan som har makten att dela med sig av inflytandet till barnen. Om vuxna inte delar med sig, kommer barnens inflytande att vara inget eller litet. Det är också viktigt att barn för att kunna använda sitt inflytande, får undervisning i hur de kan ska kunna göra det på ett bra sätt. Resultaten visar att pedagoger behöver förhålla sig på olika sätt till barnen beroende på deras ålder. De yngre barnen behöver pedagoger som är med dem i leken och andra situationer för att deras initiativ till inflytande ska uppmärksammas och göra skillnad. De äldre barnen visar sig ta större initiativ till inflytande när pedagoger tar ett steg tillbaka och låter barnen förhandla och kompromissa med varandra, istället för med pedagogen. Huvudmän och ledare för förskoleverksamhet behöver göras uppmärksamma på vilken kompetens som krävs hos pedagoger i förskolan för att barn ska få inflytande över verksamheten. Mer forskning behövs, för att undersöka i vilken grad barn behöver närvarande vuxna för att utöva inflytande på ett bra sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)