Multimodala läsarter och performativitet : Högläsning, skrivande och kroppslighet som resurser för produktion av läsart i ämnet teater/scenisk gestaltning.

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Författare: Per Thorén; [2020]

Nyckelord: Multimodalitet och performativitet;

Sammanfattning: Studiens övergripande syfte är att undersöka hur läsart produceras i en pedagogisk miljö när ett drama ska upp till produktion. Med hjälp av ett designteoretiskt perspektiv lyfts vilka resurser som används i arbetet med etablerandet av läsart och tillsammans med performativ teori visas hur dessa resurser påverkar elevernas förhållande till läsart och teater som medium. Studien utgår från en situation där en grupp teaterelever i åk 3 på gymnasiet i staden X tillsammans med sin lärare försöker utröna ett dramas läsart inför deras medverkan i Riksteaterns LÄNK-projekt 2018. I studien redovisas deras tre första möten med texten. Uppmärksamhetsfokus ligger på de representationer av kunskap kring läsart, i förhållande till ämnet teater, som kommuniceras och transformeras genom tre modala perspektiv: högläsning, skrivande och kroppslighet. Studien visar på hur läsart uppkommer och transformeras genom elevernas positionering i förhållande till de resurser som används och som i ett performativt perspektiv visar hur elevernas kunskap om teater utvecklas genom deltagande i undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)