Menskopp - det hållbara valet. Att skapa positiva associationer till ett mer hållbart mensskydd genom infografik

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: Den här uppsatsen undersöker hur positiva associationer till menskopp kan skapas genom informationsgrafik. Målet är att uppmuntra menstruerande som är mellan 19-30 år till ett mer medvetet val av mensskydd. Informationsgrafik är att visuellt presentera information på ett enkelt sätt, vilket behövs för att nå ut till en målgrupp som lever i en digitaliserad värld full med intryck. Genom en kommunikationsanalys och webbenkät togs de viktigaste aspekterna fram. Dessa var att presentera menskoppen i samband med hållbarhet och att motverka föreställd krånglighet gällande användning av menskopp. Dessa aspekter låg till grund för designprocessen. Genom en fokusgruppintervju kunde vidare designbeslut tas och fokus ändrades till att endast arbeta med hållbarhetsaspekten som ansågs vara den viktigaste. Värdering av en slutgiltig design gjordes genom tio semistrukturerade intervjuer. Utifrån det konstaterades att layouten bör vara enkel med tydliga grupperingar och kontrast genom färg och form kan leda läsaren genom designen. Men det viktigaste för att skapa positiva associationer till menskoppen är att förmedla de fördelar som gör den till ett hållbart alternativ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)