Det är som att vinna högsta vinsten: en studie om kvinnors
motiv till friår

Detta är en Magister-uppsats från Luleå/Arbetsvetenskap

Sammanfattning: Friåret var ett fenomen som under en begränsad period fanns i Sverige. Det
infördes år 2005 i alla Sveriges kommuner och avskaffades från och med 1
januari, 2007. Friåret som företeelse är intressant ur den aspekten att för
första gången fick människor en möjlighet att vara lediga från arbetet mot
ersättning utan någon form av motprestation. Samtidigt som de fick chansen
att göra något helt annat än sitt ordinarie arbete hade de ändå tryggheten
att återvända dit efter ledighetens slut. När man befinner sig i
femtioårsåldern har man fortfarande relativt många år kvar av yrkeslivet,
men närmar sig ändå pensionen. Man har många års arbetslivserfarenhet och
kompetens för sitt arbete. Den åldersgruppen av kvinnor är dominerande
bland friårssökande framförallt inom offentlig sektor.

Syftet med vår uppsats var att skildra de bakomliggande motiven till
kvinnornas ansökan om friår. Vad berodde deras behov av ledighet från
arbetet på? Vad skiljer dem från andra kvinnor i liknande situation som
inte ansökt om friår?

Urvalsgruppen består av kvinnor som varit friårslediga, i åldern över 50 år
och är anställda inom offentliga sektorn vid tidpunkten för
friårsledigheten. Även en kontrollgrupp av kvinnor i samma åldersgrupp som
inte har ansökt eller har haft friår finns med i uppsatsen med ändamålet
att undersöka vad som var gemensamt mellan dem som tagit friår och vad som
särskiljde dessa. Kvinnors förhållande till lönearbete och deras
livsvillkor lyfts fram för att kunna förstå kvinnornas motiv till
ledigheten. Tora Fribergs forskning om kvinnors vardag används i uppsatsen
med syfte att illustrera kvinnospecifikt förhållande till tid. Ulrich Beck
och Elisabeth Beck-Gernsheims teorier om samhällets individualisering
används som bas till det teoretiska ramverket för att öka förståelsen för
individens konfliktmellan samhällets krav och självförverkligande. Anthony
Giddens har i första hand använts för att förklara begreppen ontologisk
trygghet, tillit, risk och regler.

Studien visar att den största orsaken till att ta friår var tillbringa mer
tid med familjen och för egen rekreation. Det visade sig att många hade
makar vars pensionsavgång sammanföll med kvinnas friårsledighet. Vidare
framkom att många hade varit sjukskrivna tidigare och att friåret användes
istället för en ny sjukskrivningsperiod.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)