Myter om sexualitet i en tvärvetenskaplig undervisningsdiskurs

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Naturkunskap har jämfört med de andra gymnasiegemensamma ämnena relativt låg måluppfyllelse och det finns en föreställning bland eleverna om att naturvetenskap är krångligt och något som inte direkt berör dem. Ett sätt att öka motivation och därmed måluppfyllelse, vilket stödjs av de nationella styrdokumenten och forskning, kan vara att arbeta med tvärvetenskapliga ämnesområden och aktuella samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, så kallas SNI-undervisning. SNIundervisning gynnar dessutom elevernas scientific literacy, samt bidrar till det Skolverket hänvisar till som den viktiga medborgarutbildningen. I denna magisteruppsats får elever diskutera och argumentera om myter kring sexualitet, inom ramen för naturkunskapens sex- och samlevnadsundervisning. Argumenten analyseras sedan med ett diskursanalytiskt ramverk. Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva och förstå hur elever argumenterar kring myter om sexualitet i en social praktik i relation till en tvärvetenskaplig undervisningsdiskurs. Frågeställningarna utgår sedan från vilka diskursiva praktiker eleverna använder i sina argument, och från vilka social praktiker de hämtar argumenten. I resultatet ser man att ju närmare elevernas egen vardag myten upplevs, som då eleverna diskuterar den egna sexualiteten eller sexuella fantasier, argumenterar de utifrån en personlig erfarenhetsbaserad diskurs och en nära social praktik. Vid myter som handlar om djur eller befruktning väljer de argument som härrör ur en naturvetenskaplig diskurs och en social praktik som utgörs av skolan och undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. När myterna tangerar normer kring till exempel kvinnans oskuld väljer de argument ur en värderande diskurs och en samhällelig social praktik. Magisteruppsatsens slutsats är att eleverna obehindrat byter mellan olika diskursiva praktiker när de diskuterar myterna om sexualitet och hämtar argumentera från olika sociala praktiker beroende på mytens innehåll. Det visar att naturkunskapens undervisning om myter kring sexualitet är ett relevant moment när man vill anamma SNI-undervisning och dess tvärvetenskapliga undervisningsdiskurs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)