Influencer sökes : En kvalitativ studie av influencers roll inom företags marknadskommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Syfte och forskningsfrågor Syftet med studien är att klargöra och analysera influencers roll i företags marknadskommunikation. Utifrån detta syfte har följande tre forskningsfrågor formulerats: ❖ Vad präglar influencers roll som marknadsförare? ❖ Vad innebär digitaliseringen för företags sätt att arbeta med sin marknadskommunikation? ❖ Hur har utvecklingen av sociala medier påverkat företags användande av influencer marketing? Metod Uppsatsen är utformad efter en kvalitativ forskningsmetod. Ansatsen kan anses vara av abduktiv karaktär, eftersom forskningsprocessen utgörs av ett växelspel mellan ett deduktivt och induktivt förhållningssätt. Den empiriska datan utgörs av sju semistrukturerade intervjuer där respondenterna anses vara experter inom området. Slutsatser Studiens resultat har visat att digitaliseringen och utvecklingen av sociala medier gjort att företag allt mer använder sig av influencers i sin marknadskommunikation. Således har influencers fått en betydande roll inom företags marknadskommunikation och rollen kan sammanfattas med följande begrepp: Föra en dialog och dela företags berättelser, högre autenticitet, längre räckvidd på fler plattformar, större genomslagskraft, nischa företags marknadsföring samt nå yngre målgrupper, maskerar marknadsföringen, bygger och ansvarar för företags varumärken och förlust av kontroll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)