Egendomlig Egendom - Argument för en minskad fokusering på fysiska egenskaper

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen tittar på en typ av elektronisk resurs - föremål i virtuella världar, ett fenomen som växer i betydelse för varje dag som går. Allt fler människor spenderar alltmer tid i dessa alternativa verkligheter, där framgång och rikedom mäts efter samma måttstock som i ''verkliga'' livet: den som har flest saker när han dör, vinner. Trots att en handel värd miljarder kronor årligen är ett faktum, är dessa virtuella föremåls rättsliga status minsta sagt tvivelaktiv. I en rättslig värld där värde traditionellt knutits till ett ting, saknar dessa resurser fysisk form i det att de inte går att ta på. I uppsatsen argumenteras för ett minskat fokus på fysiska egenskaper som värdeskapande i egendom av olika slag. Genom att istället fokusera på rättsliga relationer och informationen i sig, kan dessa nya typer av elektroniska resurser erhålla ett bättre skydd och en större grad av omsättning. Rätten att exkludera - rivalitet - andra från ett visst föremål är den egenskap som skapar ett värde i dessa föremål. Virtuella världar och föremål låter troligtvis abstrakt för en jurist, och av den anledningen inleds uppsatsen med en kortare beskrivning av hur dessa exotiska platser fungerar, både ur ett tekniskt och ett mer praktiskt, såväl som rättsligt perspektiv. Härnäst analyseras de virtuella föremålens grundläggande egenskaper i förhållande till mer traditionella egendomstyper (fast egendom, lös egendom och immateriell egendom). Avsnitt 4 tittar närmare på egendomsbegreppet i sig och hur virtuella föremål är utsatta för anti-allmänningens tragedi när domstolar använder sig av analogier med lösa saker. Avslutningsvis, i avsnitt 5, presenteras ett förslag på hur virtuella föremål kan paketeras rättsligt och konceptuellt, för att ett bättre skydd skall kunna uppnås. Exempel på fördelar med det föreslagna synsättet avslutar. Då jag, såvitt jag vet, är först i Sverige med att titta på virtuella föremål ur en rättslig synvinkel, är de slutsatser och argument som presenteras i uppsatsen ett sätt att se på dessa resurser. Förhoppningsvis kan uppsatsen öppna ögonen för vidare studier kring dessa problem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)