Politicians in the Media - A Qualitative Analysis of Swedish political leaders in Dagens Nyheter and SVT

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Författare: Gustaf Rossi; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med den här magisteruppsatsen är att förstå vilken roll medierna har i en demokrati genom hur de konstruerar identiteterna på landets ledare. Metoderna som användes var en Kvalitativ innehållsanalys kombinerat med en Kritisk diskursanalys (CDA).Studien utfördes genom att analysera medietexter om partiledarna år 2010 och 2018 i de tre största partierna i Sverige. Från varje tidsperiod valdes tre artiklar från Dagens Nyheter (DN) och tre artiklar från Sveriges Television (SVT). Totalt undersöktes 12 artiklar kombinerat i båda medierna.Resultaten visade att det finns både skillnader och likheter i gestaltningen genom diskurser år 2010 och 2018. Den första diskursen som beskrivs är aktivistdiskursen som beskriver en politiker med mindre stöd från allmänheten som en politisk aktivist än en ledare. Den andra diskursen är Spelardiskursen, som medierna använder för att ge varje politiker en uppsättning med färdigheter eller förmågor att använda i tävlingen med sina motståndare.Uppsatsen föreslår också en Affärsdiskurs som kan användas för att förstå politisk journalistik som sak, spel och skandal med det nya tillägget politik som företagande.Jag förslår att medierna skapar politikernas förmågor som en del av politikens medialisering. Förmågorna hjälper även till att utveckla tidigare forskning om spel och skandal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)